با تمرینات کلیستنیکس بیشتر آشنا شوید + برنامه تمرینی

تک اندام : کلیستنیکس ورزش طراحی شده بوسیله وزن بدن می باشد که باعث افزایش قدرت ،مقاومت عضلانی ، انعطاف پذیری و افزایش استقامت عضلانی می شود.این اسم برگرفیته از دو واژه یو...

ادامه مطلب