تمرین با وزنه های آزاد بهتر است یا دستگاه های بدنسازی؟

تک اندام : یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بدنسازی پاسخ به این پرسش است: آیا وزنه های آزاد (دمبل و هالتر) بهتر است یا دستگاه های بدنسازی؟ واقعیت این است که وزنه های آز...

ادامه مطلب

چهار مزیت تمرین با دستگاه نسبت به وزنه های آزاد

تک اندام : وزنه های آزاد کاربردی ترین تجهیزات در هر باشگاه محسوب میشوند اما بنا به 4 دلیل دستگاهها باید بخش جدایی ناپذیر از برنامه های تمرینی شما شوند. وزنه آزاد باید هست...

ادامه مطلب

تمرینات با وزنه باعث چربی سوزی بیشتر میشود

تک اندام : نظریه عمومی کاهش وزن و چربی سوزی  بر این است که فرد باید حداقل به مدت ۱۵۰ دقیقه تمرین هوازی، ۵ روز در هفیته و تقریبا" 30 دقیقه در روز با شدت متوسط انجام دهد. د...

ادامه مطلب