حذف رقابت های حرفه ای فلکس از تقویم فدراسیون جهانی IFBB

رقابت های حرفه ای فلکس که قرار بود سومین دوره اش در اوایل سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شود ، از تقویم رقابت های حرفه ای فدراسیون جهانی IFBB حذف شد. در همین خصوص ، انجام این ر...

ادامه مطلب

حذف رقابت های حرفه ای فلکس از تقویم فدراسیون جهانی IFBB

رقابت های حرفه ای فلکس که قرار بود سومین دوره اش در اوایل سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شود ، از تقویم رقابت های حرفه ای فدراسیون جهانی IFBB حذف شد. در همین خصوص ، انجام این ...

ادامه مطلب