پزشکی ورزشی: زانوی پرانتزی یا پای کمانی

تک اندام : تغییر وضعیت زانو ها از حالت طبیعی به سمت خارج زمانی که قوزک پاها با هم تماس دارند زانوها از هم فاصله می گیرند,این ناهنجاری نوعی اختلال در راستای طبیعی ساق پا...

ادامه مطلب