نشان دادن قدرت فنی و اجرایی فدارسیون در برابر مسئولان IFBB

تک اندام : رئیس ستاد اولین دوره مسابقات فیزیک قهرمانی آزاد کشور گفیت: در صورتی که ثبت نام شرکت کنندگان فراتر از پیش بینی ها باشد، یک یا دو دسته قدی به دسته های قدی پن...

ادامه مطلب