بررسی و علت های تمرین زدگی

تک اندام : وقتي ورزشکاران در سال‌هاي اوج تمرين خود هستند نمي‌توانند براي جلسه بعدي تمرين زياد انتظار بکشند. با اين نگرش به‌راحتي مي‌توانند دچار تمرين اضافي شوند. بنابرا...

ادامه مطلب