سویا در مقابل شیر! کدام پروتئین بهتری دارند

تک اندام : در یک مطالعه جدید،هشت مرد طی 4 روز تمرین مشابه مورد آزمایش قرار گرفیتند این 8 نفر به 2 گروه چهار نفره تقسیم شدند، بعد از انجام تمرینات به یگ گروه شیر کم چرب...

ادامه مطلب