تمرین با وزنه های آزاد بهتر است یا دستگاه های بدنسازی؟

تک اندام : یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بدنسازی پاسخ به این پرسش است: آیا وزنه های آزاد (دمبل و هالتر) بهتر است یا دستگاه های بدنسازی؟ واقعیت این است که وزنه های آز...

ادامه مطلب