رژیمهای سخت و طولانی زودتر زنان را یائسه میکند

تک اندام : دفیتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: یائسگی یک فرآیند طبیعی است و زنانی که شیوه زندگی سالمتری دارند دیرتر به یائسگی و عوا...

ادامه مطلب