راهکاری برای ساخت شکمی شش تکه

بسـیار شـنیده ام کـه پک کامل عضلات شـکم در آشـپزخانه سـاخته می شـود و نه در باشـگاه. آیـا انجـام تمرینـات اختصاصـی بر روی شـکم لزومی دارد؟ پاسـخ: بایـد بگویـم کـه پیـر...

ادامه مطلب

دستیابی به شکمی شش تکه در کمترین زمان ممکن

تک اندام : طی تحقیقی که توسط مجله‌ی بدنسازی «Men’s Fitness» در بین گروهی از زنان انجام شد. مشخص شد هنگامی که صحبت بر سر جذابیت فیزیکی است، خانم‌ها به شکمی شش تکه، بیشترین...

ادامه مطلب