دوپینگ ۳ بدنساز ملی پوش ایرانی

شایعاتی که از دو سه هفته پیش از آزمایش مثبت دوپینگ ۳ ملی پوش ایرانی حکایت می کرد این روزها با قوت بیشتری شنیده می شود و حتی یکی از خبرگزاری ها از نامه فدراسیون آسیایی A...

ادامه مطلب

دوپینگ ۳ بدنساز ملی پوش ایرانی

شایعاتی که از دو سه هفته پیش از آزمایش مثبت دوپینگ ۳ ملی پوش ایرانی حکایت می کرد این روزها با قوت بیشتری شنیده می شود و حتی یکی از خبرگزاری ها از نامه فدراسیون آسیایی AB...

ادامه مطلب