ضرورت گرم کردن بدن قبل تمرین

تک اندام : گرم کردن بدن قبل تمرین یک بحث بسیار مهم است...تابحال با افرادی که بدون هیچ گونه نرمشی و گرم کردنی وارد شده و به تمرینات سنگین مشغول میشوند برخورده اید؟!!!ب...

ادامه مطلب