فدراسیون : هشدار به سوداگرانی که سلامت جوانان را نشانه رفیته اند

تک اندام : ناصر پورعلی فرد، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با تاکید بر اینکه هدف اصلی این فدراسیون فعالیت ورزشکاران تحت پوشش این فدراسیون در فضای پاک است، گفیت: با ا...

ادامه مطلب