حضور بدنسازان ایرانی در۲ فدراسیون IFBB و WBPF

ورزشکاران بدنساز ایرانی در آینده نزدیک در رقابت های IFBB هم حضور خواهند یافیت. در همین رابطه، مکاتباتی با رافائل (رئیس فدراسیون جهانی IFBB )صورت گرفیته و فدراسیون مزبور...

ادامه مطلب

حضور بدنسازان ایرانی در۲ فدراسیون IFBB و WBPF

ورزشکاران بدنساز ایرانی در آینده نزدیک در رقابت های IFBB هم حضور خواهند یافیت. در همین رابطه، مکاتباتی با رافائل (رئیس فدراسیون جهانی IFBB )صورت گرفیته و فدراسیون مزبور ...

ادامه مطلب