مسابقات بعدی بیت الله در رده حرفه ای های 2013

  انتخاب مسابقه در هر رده ای موضوعی حساس و کلیدی است با توجه به تجربه زیادی که بیت الله در مسابقات دارد از او انتظار میرود که بهترین انتاب ها را انجام دهد . به گ...

ادامه مطلب