مسابقات قوی ترین مردان باردیگر به خانه های مردم خواهد رفیت

تک اندام : فرامرز خودنگاه با حکم ناصر پورعلی فرد، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام.رییس کمیته قوی ترین مردان این فدراسیون شد. فرامرز خودنگاه که روز پنج شنبه برای دی...

ادامه مطلب