نقش حیاتی آمینو اسید ها برای بدنسازان

تک اندام : افزایش میزان آمینو اسیدهای خون علاوه بر مصرف غذاهای پر پروتئین می تواند به دلیل افزایش میزان هورمون رشد و انسولین باشد افزایش این هورمونها در حالیکه سبب افزایش...

ادامه مطلب