نکات و تکنیک های افزایش حجم و رشد جلو بازو

تک اندام : ما و نیز همه ورزشکاران دوست داریم هنگامی که وارد یک مکان و جلسات عمومی میشویم یک جفت جلو بازو حجیم و مناسب داشته باشیم تا آبرویمان حفظ شود . زمانی که در بیرون ...

ادامه مطلب