مقدار مناسب پروتئین برای افراد چاق که قصد چربی سوزی دارند !

در بسیاری تحقیقات از این ایده پشتیبانی کرده اند که ورزشکارانی که تحت تمرینات قدرتی و سختی قرار دارند از جمله بدنسازان، نیاز به مصرف ۱,۶ تا ۱,۸ گرم پروتئین به ازای هر کی...

ادامه مطلب

مقدار مناسب پروتئین برای افراد چاق که قصد چربی سوزی دارند !

در بسیاری تحقیقات از این ایده پشتیبانی کرده اند که ورزشکارانی که تحت تمرینات قدرتی و سختی قرار دارند از جمله بدنسازان، نیاز به مصرف ۱,۶ تا ۱,۸ گرم پروتئین به ازای هر کیل...

ادامه مطلب