پروتئین وی با شیر بهتر است یا آب

این یکی از بحث‌های رایج میان آن‌هایی است که شیک پروتئین وی را با شیر مصرف می‌کنند و آنهایی که به دلایل خوبی، آب را ترجیح می دهند، اما کدام یک درست است؟ کارشناسان چه پیشنه...

ادامه مطلب