تحولی در پرورش عضلات پشت بازو ویژه مبتدیان(برنامه تمرینی)

تحولی در پرورش عضلات پشت بازو ویژه مبتدیان(برنامه تمرینی)

تک اندام : زینت یک بازو به جلو بازو ها نیست بلکه به پشت بازوهای حجیم است که میتوان بازو های خود را به زیبایی نمایش داد.برای ساخت یک جفیت پشت بازوی حجیم باید تمرینات خود...

ادامه مطلب