تغییر برنامه تمرینی و نوع تمرین باعث پیشرفیت میشود

تک اندام : اگر کمی دقت  کرده باشید ورزشکاران مبتدی در ابتدای شروع تمرین بدون توجه به نوع و میزان فعالیت ورزشی پیشرفیت می کنند. اما در نهایت پس از مدتی به تدریج حتی بدست آ...

ادامه مطلب