چربی سوزی موضعی به هیچ عنوان ممکن نیست !

گاها در باشگاه مشاهده میکنم که افراد از چربی سوزهای موضعی استفاده میکنند واقعیت امر این است که چربی سوزی موضعی ممکن نیست ! بنابراین کمربندهای لرزشی رابرای همیشه فراموش ...

ادامه مطلب

چربی سوزی موضعی به هیچ عنوان ممکن نیست !

گاها در باشگاه مشاهده میکنم که افراد از چربی سوزهای موضعی استفاده میکنند واقعیت امر این است که چربی سوزی موضعی ممکن نیست ! بنابراین کمربندهای لرزشی رابرای همیشه فراموش ک...

ادامه مطلب