در چربی سوزی کدامیک زودتر مغلوب میشود, چربی یا عضله؟

تک اندام : چه برای یک مسابقه‌ حرفه ای تمرین می‌کنید، چه فقط برای بدست آوری اندام بهتری می جنگید، بدن شما برای سوخت و ساز به سه ماده‌ی مغذی اصلی متکی است. از آنجا که بدن ش...

ادامه مطلب