بهترین راهنما برای افزایش حجم جلوبازو

تک اندام : در مقدمه یه تعریف کلی از عضله بازو میگم عضله بازو عضله ایست که از یک سمت به عضلات سرشانه وصل شده است و دیگر ان تا قسمت مفصل ارنج ادامه پیدا کرده است جلو بازو ر...

ادامه مطلب