غذا هایی که دارای تستوسترون میباشند

تک اندام : اهمیت ترشح تستوسترون در بدن یک ورزشکار بسیار ضروری است.تستوسترون را میتوان به دوشکل وارد بدن کرد 1 بوسیله استروئید ها و هورمون های تزریقی و خوراکی 2 بوسیله غذا...

ادامه مطلب