علی تبریزی: برای مسابقات حرفه ای شرایط خوبی دارم

گفیت و گو با علی تبریزی بدنساز پر افیتخار ایران سال گذشته شما به عنوان عضو کمیته فنی انجمن قوی ترین مردان (IFBB ایران ) فعالیت میکردید چه شد که حالا با فدراسیون همکاری...

ادامه مطلب