با بیت الله از آغاز تا امروز بخش دوم

بخش دوم مصاحبه و تحلیل های بیت الله عباسپور از آغاز تا امروز - ( تشکر بیت الله عباسپور از هموطنان ایرانی که برای تشویق و دلگرمی او به سالن مسابقه رفیته بودند) افکار بزر...

ادامه مطلب