هادی چویان: بدون حمایت در مسترالمپیا حاضر شدم/ تا گردن زیر بدهی ام

x